Newsletter

Warunki promocji „Newsletter"

 

I. Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

Organizatorem promocji „Newsletter” (dalej również: „Promocja”) jest Marco Marek Malinowski, ul. Malawskiego 5, 26-617 Radom, NIP: 7960103926 (dalej również: „Organizator”). Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego marcoshoes.eu (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: https://www.marcoshoes.eu

W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera Sklepu Internetowego. Organizator w terminie nie dłuższym niż 2dni od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości 40 zł od początkowej (regularnej) Ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).

Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena została już przed Promocją obniżona, Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.

Wartość zakupionych Produktów uprawniająca do wykorzystania Rabatu wynosi minimum 349 zł brutto. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a. zapisać się na usługę Newsletter, zgodnie z Regulaminem;
b. zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
c. złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie o łącznej wartości co najmniej 349 zł brutto,
d. przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora kod uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj Kupon”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 40 zł, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 1 roku od jego otrzymania.

III. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: office@marcoshoes.eu lub listownie na następujący adres Organizatora. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: http://www.marcoshoes.eu/Newsletter-cterms-pol-32.html i wchodzą w życie od dnia 15.03.2018 r.

O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://www.marcoshoes.eu/Regulamin-cterms-pol-18.html

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

  1. a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
  2. b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  4. d. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  5. e. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.
Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do Rabatów, które zgodnie z pkt II powyżej zachowują ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel